Lengvatos


 Lengvatos vykstantiems Šilutės autobusų parko maršrutiniais autobusais (nuo 2007 m. sausio 1 d.)

Asmenų kuriems teikiamos lengvatos, kategorijos

Tarptau-tiniais autobu-sais ne-mokamai

Tolimojo susisiekimo
autobusais

Vietinio susisiekimo (priemestiniais) autobusais

Vietinio susisiekimo (miesto) autobusais ir troleibusais

ne mok.

80 % nuol.

50 % nuol.

ne mok.

80 % nuol.

50 % nuol.

ne mok.

80 % nuol.

50 % nuol.

1

2

3

4

5

1.Asmenys, kuriems nustatytas neįgalumo lygis (vaikai, invalidai) ir juos lydintys asmenys (vienam asmeniui vienas lydintysis), pateikę neįgaliojo ar invalido pažymėjimą

-

-

taip

-

-

taip

-

-

taip

-

2.Asmenys, pripažinti nedarbingais, ar asmenys, sukakę senatvės pensijos amžių, kuriems nusta-tytas didelių specialiųjų poreikių lygis ( gr. Invalidai ) ir juos lydintys asmenys (vienam asmeniui vienas lydintysis), pateikę neįgaliojo, pensijos gavėjo ar invalido pažymėjimą

-

-

taip

-

-

taip

-

-

taip

-

3.Į Sveikatos apsaugos ministerijos nustatytą sąrašą įrašytomis ligomis sergantys asmenys, kuriems gydyti nuolat reikalinga hemodializė ir juos lydintys asmenys (vienam asmeniui vienas lydintysis), pateikę neįgaliojo, pensijos gavėjo ar invalido pažymėjimą.

-

-

taip

-

-

taip

-

-

taip

-

4.Lietuvos Respublikos nepriklausomybės gynėjai, pripažinti iš dalies darbingais ar sukakę senatvės pensijos amžių,kuriems nustatytas vidutinių specialiųjų poreikių lygis ( tapę II ar III gr. ivalidais ) dėl 1991 m. sausio 11-13 d. ir po vykdytos SSRS agresijos, pateikę nepriklausomybės gynėjo ir neįgaliojo ar pensijos gavėjo ar inavalido pažymėjimus. Jei šiuose pažymėjimuose neįrašyta neįgalumo (invalidumo ) priežastis – papildomai dar ir darbingumo lygio pažymą ar invalidumo pažymėjimą su įrašyta darbingumo lygio
(invalidumo ) priežastimi.

-

-

taip

-

-

taip

-

-

taip

-

5.Žuvusių Lietuvos Respublikos nepriklausomy-bės gynėjų šeimų nariai, nukentėję nuo 1991 m. sausio 11-13 d. ir po to vykdytos SSRS agresijos, pateikę nukentėjusio asmens pažymėjimą, kurioje antroje pusėje parašyta3 str. 1 arba 2 arba 3 punktai ( jei įrašyta 3 str. 4 arba 5 arba 6 punktai – lengvata neteikiama).

-

-

taip

-

-

taip

-

-

taip

-

6.Pasipriešinimo 1940-1990 metų okupacijoms dalyviai – kariai savanoriai, sukakę 70 metų ir vyresni, pateikę kario savanorio pažymėjimą ir asmens dokumentą su gimimo data.

-

-

taip

-

-

taip

-

-

taip

-

7.Asmenys, sukakę 80 metų ir vyresni, pateikę pasą, neįgaliojo ( invalido ), pensininko, pensijos gavėjo ar pašalpos kompensacijos gavėjo pažymėjimą.

-

-

taip

-

-

taip

-

-

taip

-

8.Asmenys, pripažinti iš dalies darbingais ar asmenys, sukakę senatvės pensijos amžių, kuriems nustatytas vidutinių specialiųjų poreikių lygis ( II grupės invalidai ) pateikę neįgaliojo, pensijos gavėjo, invalido ar pensininko su įrašyta invalidumo grupe pažymėjimą.

-

-

-

 taip

-

-

taip

-

-

taip

9.Pasipriešinimo 1940-1990 metų okupacijoms dalyviai – kariai savanoriai, jaunesni nei 70 metų ir laisvės kovų dalyviai, pateikę kario savanorio ar laisvės kovų dalyvio pažymėjimą.

-

-

-

 taip

-

-

taip

-

-

taip

10. Lietuvos Respublikos nepriklausomybės gynėjai, nukentėję nuo 1991 m. sausio 11-13 d. ir po to vykdytos SSRS agresijos, pateikę nepriklausomybės gynėjo pažymėjimą.

-

-

-

 taip

-

-

taip

-

-

taip

11.Nuo 1939-1990 metų okupacijų nukentėję asmenys – politiniai kaliniai ir tremtiniai, buvę getų, koncentracijos ar kitokio tipo prievartinių stovyklų kaliniai, pateikę politinio kalinio, tremtinio ar represuotojo pažymėjimą.

-

-

-

 taip

-

-

taip

-

-

taip

12.Asmenys nuo 70 iki 80 metų pateikę pasą, neįgaliojo ( invalido), pensijos gavėjo, pensininko, ar šalpos konpensacijos gavėjo pažymėjimą.

-

-

-

 taip

-

-

taip

-

-

taip

13. Nacionalinės M.K. Čiurlionio menų mokyklos moksleiviai nuo rugsėjo 1 d. iki liepos 1 d., pateikę moksleivio pažymėjimą.

-

-

-

 taip

-

-

taip vien-kart. Arba termi-nuo-tas vard. Bil.

-

-

-

14.Aukštųjų ir aukštesniųjų mokyklų dieninių skyrių studentai, profesinio mokymo įstaigų dieninių skyrių moksleiviai nuo rugsėjo 1 d. iki liepos 1 d., pateikę studento ar moksleivio pažymėjimą.

-

-

-

 taip

-

-

-

-

-

-

15.Aukštųjų ir aukštesniųjų mokyklų dieninių skyrių studentai, dieninių bendrojo lavinimo mokyklų, profesinių mokymo įstaigų, Nacionalinės M.K.Čiurlionio menų mokykls moksleiviai, pateikę studento ar moksleivio pažymėjimą.

-

-

-

-

-

-

-

-

taip termi-nuo-tas vardi-nis bil.

taip vien-kar-tinis bil.

16.Kiekvienas keleivis gali vežtis nemokamai 2 vaikus iki 7 metų amžiaus, neužimant atskiros sėdimos vietos.

-

tarp

-

-

taip

-

-

taip

-

-

17.Vežantis vaikus nuo 7 iki 10 metų, mokama.

-

-

-

taip

-

-

-

-

-

-

18.Keleivių, vežančiam keletą vaikų iki 7 metų, už trečiąjį ir kitus mokama.

-

-

-

 taip

-

-

taip

-

-

taip

19.Kontrolę\ės pareigūnai pagal Keleivinio kelių transporto kontrolės nuostatuose suteikus įgaliojimus važiuodami specialiame pažymėjime nurodytoje teritorijoje.

taip

taip

-

-

taip

-

-

taip

-

-